Проект за управление на отпадъците София

инвеститор: Столична Община

инвестиция: 180 000 000 евро

вид: инфраструктурни

местоположение: София

Проекта включва: - Депо за неопасни отпадъци "Садината"; - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци; - Инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, с производство и оползотворяване на биогаз; - Завод за механично-биологично третиране; финансиран чрез оперативната програма "Околна среда 2007-2013"